Dr Ernst Plefka

Urodzony w 1954.
Studiował Biologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1981 uzyskał stopień magistra, a w 1984 stopień doktora nauk biologicznych.
W latach 1983 – 2012 zajmował różne stanowiska kierownicze i managerskie, między innymi w firmach farmaceutycznych (Astra-Zeneca, Novartis, Grünental, Baxter, Guerbet). Pełnił funkcje:
•    Product managera
•    Szefa wyziału terenowego
•    Szefa marketingu
•    Dyrektora zarządzającego
Od 2013 roku pracuje jako Business development manager w Biocrates Life Sciences AG (Austria) oraz jest Dyrektorem zarządzającym Własnej firmy -  EPconsult e.U. (Austria)
Posiada dodatkowe wykształcenie jako:
•    Trener
•    Promotor nauki
•    Manager zmian i rozwoju
Wykłada na “Donau Universität Krems” (Austria)

Dr Anna Mikosik

Doktor nauk medycznych od 10 lat związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność naukową. Obecnie pełni funkcję Głównego Specjalisty ds. Badań i Rozwoju PolTREG Spółka z o.o., spin-offu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powołanego w celu rozwoju i komercjalizacji metody TREG. Dr Mikosik była głównym wykonawcą w licznych krajowymi i międzynarodowymi innowacyjnych projektach badawczych (m. in. we współpracy z Uniwersytetem w Palermo). Specjalizuje się badaniach dotyczących układu immunologicznego. Wiedzę w tym zakresie skutecznie łączy z doświadczeniem w realizacji nowatorskich projektów B+R. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej.

Dr Emilian Snarski

Specjalizuje się w przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji. Dr Snarski jest aktywnym członkiem European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Dla EBMT prowadził ogólnoeuropejskie badania dotyczące płodności po przeszczepieniach szpiku w chorobach z autoagresji oraz wdrożenia wytycznych zapobiegania infekcjom u chorych po przeszczepieniach. Jako pierwszy w Europie wykonał przeszczepienie szpiku w leczeniu cukrzycy. Pracował na oddziałach hematologii i przeszczepiania szpiku na Uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie (Charite).

Aktualnie kieruje Laboratorium Banku Komórek Macierzystych Novum oraz pracuje w Klinice Hematologii WUM jako zastępca kierownika Ośrodka Dawców Szpiku. 

Katarzyna Michalak-Magda

Prezes zarządu PolTREG Spółka z o.o. Z wykształcenia jest prawnikiem i specjalistką od stosunków międzynarodowych. Ukończyła studia podyplomowe oraz szereg kursów w zakresie zarządzania projektami i finansów. Doświadczenie menedżerskie zebrała pracując w branży energetycznej i nieruchomościowej. Pozyskała finansowanie na kilkanaście projektów finansowanych ze różnych programów operacyjnych UE oraz środków na wsparcie rozwoju innowacji. Kieruje zespołem specjalistów tworzących warunki do powszechnego stosowania metody Treg w zwalczaniu cukrzycy typu 1. Pod jej kierownictwem PolTREG pozyskała finansowanie w ramach "szybkiej ścieżki" NCBiR, programu GO_GLOBAL i Horyzont 2020.

Szymon Talbierz

Prezes Svanvid Sp. z o.o.

Szymon Talbierz, biotechnolog, absolwent Politechniki Gdańskiej. W roku 2011 uzyskał tytuł magistra inżyniera, broniąc pracę w zakresie syntezy związków chemicznych o aktywności przeciwgrzybiczej. Aktualnie doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania nad możliwością wykorzystania mikroalg do produkcji biopaliw III generacji. Ponadto współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Svanvid Sp. z o.o., spółki która zajmuje się produkcją związków bioaktywnych na potrzeby przemysłu paszowego, spożywczego oraz kosmetycznego.

Szymon Talbierz jest współautorem kilku publikacji naukowych oraz dwóch patentów z wykorzystaniem fotobioreaktorasolar-tracker o zasięgu krajowym i europejskim.

Paweł Żołnierczyk

Paweł ma ponad 10-letnie doświadczenie w komercjalizacji badań w sektorze life science. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Fizyka) i Uniwersytetu w Salford (Business).

Karierę zawodową rozpoczynał od zdobywania funduszy unijnych na stanowisku Manager Portfolio w firmie CEMA Consulting, a następnie prezesa firmy iTech Innovations Ltd. Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań zdobył w UK gdzie przez 5 lat pracował w Biurze Transferu Technologii w tym jako IP Manager. W tym okresie był odpowiedzialny na zarządzanie i komercjalizację wyników badań oraz zarządzanie portfolio patentów. Negocjował warunki umów licencyjnych i sprzedaży z partnerami z sektora prywatnego, w tym Reckitt Benckiser PLC i Novartis AG. W 2011 r. Paweł zaaranżował finansowanie zalążkowe dla firmy Onco-NX Ltd, której został dyrektorem zarządzającym. Działania Onco-NX były skupione na rozwijaniu leku antyrakowego bazującego na odkryciu naukowym grupy prowadzonej przez prof. Alana McGown, byłego szefa rozwoju leków w Paterson Institute(Manchester, UK). W roku 2013 firma Onco-NX została sprzedana firmie Incanthera Ltd.

Mateusz M. Woźniak

Profil:

Ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Prawnik, autor publikacji naukowych, stypendysta Fundacji Tokijskiej, były wykładowca i były członek redakcji rocznika naukowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie:

Od 2004 roku świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym praw Internetu. Współpracuje m.in. z spółkami technologicznymi, startup’ami komercjalizującymi wyniki badań, przedsiębiorstwami z sektora wydawniczego, kreacji i reklamy, ICT, produkcji audio-video, a także przy obsłudze prawnej jednej z największych grup kapitałowych w Polsce z sektora energetyki. Swoją pasję do prawa własności intelektualnej oraz prawa międzynarodowego realizował także przez 4 lata jako współpracownik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kompetencje:

Analizuje ryzyka i wskazuje skuteczne rozwiązania i zabezpieczenia prawne w procesach związanych z zarządzaniem lub rozporządzaniem prawami ustanowionymi na wartościach niematerialnych oraz procesach wykorzystujących tzw. nowe technologie, w tym Internet oraz aplikacje lub oprogramowanie. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, praw Internetu, prawnych aspektów komercjalizacji technologii lub wyników prac B+R.

dr hab. Tomasz Puzyn, Prof. UG

Kieruje Pracownią Chemometrii Środowiska na Wydziale Chemii UG. Bieżąca tematyka badawcza zespołu dotyczy opracowania metod komputerowych wspierających projektowanie nowych produktów (nanomateriałów, cieczy jonowych) bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.
Prof. Puzyn jest autorem ponad 70 artykułów naukowych w wiodących czasopismach (np.: Nature Nanotechnology). Jego prace były cytowane ponad 1000 razy, a indeks Hirscha wynosi 21. Prof. Puzyn jest aktywnym członkiem środowiska międzynarodowego zaangażowanego w problematykę bezpieczeństwa chemicznego oraz nanotechnologii: jest liderem dwóch projektów realizowanych dzięki środkom 7 Programu Ramowego UE (NanoBRIDGES i NanoPUZZLES) w ramach Europejskiego Klastra NanoSafety oraz członkiem Komitetu Sterującego Akcji MODENA realizowanej w ramach COST - Europejskiej Współpracy w Nauce i Technologii. Jest również laureatem prestiżowych krajowych i międzynarodowych wyróżnień, m. in. indywidualnego stypendium Japońskiego Towarzystwa Wspierania Nauki, stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (programy: START, HOMING i FOCUS), stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę habilitacyjną w roku 2012.
W QSAR Lab prof. Puzyn pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Naukowego, odpowiadając przede wszystkim za funkcjonowanie Spółki w obszarze badawczo-rozwojowym oraz za nadzór naukowy nad realizowanymi usługami.

Justyna Czarnecka

Justyna Czarnecka jest utalentowanym naukowcem: studia magisterskie ukończyła na Politechnice Łódzkiej, a doktorat na Politechnice Gdańskiej. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w  Blirt S.A. oraz wydawnictwie North Press Michał Dzióbek w dziale marketingu. Obecnie jest częścią zespołu prof. Bujnickiego pracując Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2015 roku Justyna Czarnecka zarządzała pracą laboratoryjną w ramahc finansowanego z NCBR projektu PBS, a także czynnie współtworzyła spółkę spin-off w celu dalszej komercjalizacji technologii. Obecnie koncentruje się na rozwoju nowych technologii do manipulacji enzymów RNA.

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Prof. UG

Kierownik projektów: "Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi" realizowanego  w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego. Partnerami w projekcie są: Swiss Institute of Bioinformatics (Prof. Olivier Michielin) oraz Ludwig Institute for Cancer Research - Lausanne Branch (Prof. Daniel Speiser) oraz finansowanego w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Projekt realizowany jest przez specjalnie do tego powołane konsorcjum pod nazwą Regennova gdzie uczestniczą zespoły badawcze z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytet Medycznego i warszawskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, a także dwie firmy biotechnologiczne MedVentures z Poznania i Pro-Science Polska z Gdyni.

dr inż. Dawid Nidzworski

Dawid Nidzworski, przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed. Doktorat obronił na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUmed. Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014) programu LIDER NCBiR oraz SME Instruments (dla firm). Opracowany przez niego biosensor (FLUSENSOR) pozwoli wykryć wirusy grypy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (LIDER). Laureat wielu nagród i stypendiów. Współautor kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 11 zgłoszeń patentowych. Działacz w środowisku akademickim. Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii. Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Silnie wspierający popularyzację nauki. Jego start-up ETON Group Sp. z o.o. zrewolucjonizuje sposób diagnostyki medycznej na świecie.

Justyna Morawska-Płoskonka

Justyna jest zawodowo związana z branżą life science od 2009 r., gdy została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie pełniła również funkcję konsultanta ds. optymalizacji procesów produkcyjnych na etapach wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Od 2011 r., związana z Jagiellońskie Centrum Innowacji , gdzie pełni funkcję managera ds. projektów badawczych. W ramach działalności spółki JCI pełni także funkcję koordynatora programu GRANTY, którym odpowiada za płynną realizację procesu pozyskiwania kapitału na innowacyjne badania oraz przygotowanie komercjalizacji rezultatów badań naukowych. Jest także pełnomocnikiem Prezesa JCI ds. studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii”, prowadzonych przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i JCI. Aktywnie rozwija dział szkoleń. W 2013 r. objęła funkcję Prezesa zarządu spółki farmaceutycznej Hependo, opracowującej innowacyjne produkty w obszarze ochrony wątroby. Jest ekspertem gospodarczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dawid Kentzer

Lider, ekspert, doradca, broker i scout technologii, Doradca biznesowy

Wojciech Szapiel

Polish Investment Fund. Odpowiada za strategię, strukturyzowanie transakcji kapitałowych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Specjalizuje się w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych strategii, tematyce transferu technologii oraz poprawie efektywności inwestycyjnej. Posiada blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy dla renomowanych firm w Polsce i Wlk. Brytanii, w tym 10-letnia praktyka na rynku PE/VC.
Posiada dyplom z Private Equity i Venture Capital z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie. Jest certyfikowanym doradcą Strategic Planning and Performance Management Systems – metodologii Management Systems Corporations, Prof. Framholtza – wybitnego wykładowcy z Anderson School, Uniwersytetu Kalifornijskiego Los Angeles (UCLA).
Pełnił rolę eksperta merytorycznego, Komisji Europejskiej – Directoriate General for Research and Innovation z zakresu budowy modelu inwestycji UE w Fundusze Funduszy (FOF).
Jest autorem i współautorem kilkunastu wdrożonych strategii zmian i rozwoju przedsiębiorstw oraz przekształceń kapitałowych w sektorach, tj. energetycznym, finansowym, IT.
Zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu ‚brokeringu wiedzy’ dla naukowców, przygotowują̨ c ich do wejścia w wybrany proces inwestycyjny. Jest współautorem strategii rozwoju kilku inkubatorów technologicznych oraz Parku Naukowo Technologicznego na południu Polski.
Wojciech jest mówcą podczas licznych konferencji i seminariów w Polsce i zagranicą.

dr Tomasz Perkowski

Urodził się 9 maja 1969 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie w 1993 roku. W 1997 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na macierzystej uczelni. Odbył także studia podyplomowe z zakresu Environmental Science and Policy na Uniwersytecie Wschodnioeuropejskim (Central European University) w Budapeszcie oraz studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim.
Był stypendystą Junior Fellow Regionalnego Centrum Ekologicznego z siedzibą w Budapeszcie (1994 r.), Niemieckiej Fundacji Marshalla (1995) i Open Society Foundation (1998). W 1997 r. otrzymał medal dla młodego naukowca od Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.
W czasie studiów pełnił m.in. obowiązki członka zarządu Coalition Clean Baltic, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną Morza Bałtyckiego oraz członka Krajowej Komisji Selekcyjnej Programu Małych Grantów Globalnego Funduszu Środowiskowego (Global Environmental Facility). W styczniu 1999 r. został dyrektorem Departamentu Komunikacji Społecznej Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. Od marca do grudnia 2000 r. pracował w Biurze Prasowym Zarządu Miasta Szczecina. W 2001 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pracę w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej rozpoczął w grudniu 2000 roku jako dyrektor ds. rozwoju. Decyzją Rady Fundacji od 1 grudniu 2001 objął stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji.

dr Andrzej Kuśmierz

Wykładowca w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Top500 Innovators w Uniwersytecie Stanforda.
Współzałożyciel i autor programu Warszawskiego Akceleratora Technologicznego WAW.ac.
Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed) oraz TTRQ.pl – platformy dla inwestorów prywatnych.
Od 2000 roku prowadzi doradztwo, wykłady oraz warsztaty z obszarów strategii, przywództwa oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom z branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Jest promotorem oraz recenzentem ponad 100 projektów doradczych (związanych ze startupami, restrukturyzacją, wdrażaniem strategii) prowadzonych w ramach programów Executive MBA i Kozminski MBA.
Jest autorem i współautorem studiów przypadku oraz publikacji naukowych z zakresu strategii, przywództwa i zarządzania zmianą.

Centrum Transferu Technologii Synergy

Centrum Transferu Technologii Synergy

Fundacja Centrum Transferu Technologii Synergy to organizacja, która została powołana przez osoby związane z naukami Life Science w celu wsparcia oraz promowania naukowców oraz innowacyjnych projektów z tej właśnie dziedziny. Ideą fundacji jest wspieranie ośrodków akademickich, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, chcących rozpocząć działalność opartą o innowacyjne produkty czy usługi, w rozwoju projektów mających potencjał aplikacyjny. Jednym z głównych celów jest angażowanie młodych, ambitnych ludzi w działalność wykorzystującą innowacyjne pomysły, a także propagowanie w kręgach naukowych przedsiębiorczości oraz działań przyczyniających się do transferu nowatorskich technologii w sferę przedsiębiorstw i biznesu. Paragraf 7 statutu Fundacji podaje główne cele działania instytucji którymi są m.in.:

- wspieranie działalności naukowej (oraz wyników tej działalności) m. in. Poprzez informację o jej osiągnięciach,

-propagowanie działań przyczyniających się do transferu nowatorskich rozwiązań technologicznych w sferę gospodarczą także poprzez prezentację i promocję wyników naukowych i wspieranie innowacyjnych rozwiązań z różnych dziedzin życia.

Fundacja od samego początku bardzo ściśle współpracuje z lokalnymi ośrodkami naukowymi (Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska), jak i z ośrodkami wspierającymi transfer technologii (Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym) oraz ekspertami (polskimi i zagranicznymi) z zakresu prawa własności przemysłowej, rzecznikami patentowymi, ekonomistami, analitykami i osobami zajmującymi się transferem technologii.

Gdański Park Naukowo Technologiczy

Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako ośrodek wspierający Przedsiębiorczość, Aktywność, Rozwój i Kreatywność tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Park jest płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu.

Jest to przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską.

W GPNT mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, EduPark oraz EduPrzedszkole. Budynek GPN-T jest sukcesywnie modernizowany i kompleksowo wyposażany. GPNT oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe.

W Parku funkconuje instytucja, która wspiera i daje niezbędne warunki do powstawania i rozwoju nowych firm. Są one zazwyczaj oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.
III etap rozbudowy GPNT skończył się w 2013r. Zrealizowano budowę dwóch zespolonych budynków o charakterze biurowo-technologicznym. Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w obszarze badań i rozwoju.

Pro-science

Powodem powstania PRO-SCIENCE była chęć ułatwiania i przyspieszania postępu współczesnej nauki i technologii. Świadcząc szeroki wachlarz usług pomagamy odkrywać nowe perspektywy od nanotechnologii i biologii molekularnej, po chemię i badania kliniczne.

We współczesnym świecie nauka i biznes coraz częściej przez siebie przenikają. PRO-SCIENCE świadczy innowacyjne usługi skierowane do środowisk akademickich, biznesowych oraz inwestycyjnych. Naszym klientom proponujemy profesjonalne usługi w zakresie infobrokingu, doradztwa, szkoleń, organizacji konferencji, profesjonalnych opracowań i tłumaczeń.

Realizując unikatowe przedsięwzięcia i projekty, skutecznie integrujemy zagadnienia naukowe, finansowe, menadżerskie oraz biznesowe Pro-Science zapewnia kompleksową ofertę skierowaną zarówno do przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje odkrycia. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając profesjonalne wsparcie i doradztwo.Poprzednie edycje